Montáž terasy

Montáž terasy a obecné rady

Naše firma dodává na přání terasy i včetně montáže prováděné našimi zkušenými pracovníky. V praxi vše probíhá tak, že místo stavby nejprve navštívíme a na místě provedeme přesné zaměření budoucí terasy. V této chvíli se také rozhoduje o tom, zda připravený podklad plně vyhovuje instalaci, nebo zda je potřeba zajistit kromě montáže ještě nějaké zemní práce, úpravy terénu apod. Ideálním podkladem je mírně vyspádovaná betonová deska. Další možností je dobře zhutněná vrstva štěrku. Tam, kde je potřeba řešit větší terénní nerovnosti, schody, různé výškové rozdíly apod., tam navrhneme nejlepší řešení pomocí zabetonovaných patek, rektifikačních terčů nebo sloupků podle aktuální situace. Cena za tyto práce se stanovuje dohodou podle náročnosti. V dohodnutém termínu přijedou naši pracovníci a během několika dnů máte terasu hotovou. Pro orientaci – v případě nekomplikovaných staveb postavíme během jednoho dne cca 15 m2 terasy.

Někteří zákazníci si však chtějí terasu postavit svépomocí. Těm poskytneme podrobný návod, jak postupovat a vyvarovat se chyb, které mohou při montáži nastat. Není to zase tak složité, pokud se drží zlatého pravidla „dvakrát měř a jednou řež“!

pro další informace nebo objednávku nás kontaktujte

 

Barva: Barva dřeva není stejně jako u všech tradičních dřevin UV odolná, chcete-li zachovat barvu dřeva, doporučujeme dřevo alespoň jednou, nejlépe však na začátku a konci sezóny naimpregnovat olejem k tomu určeným, barva každého dřevěného prkna je jedinečná, je spojena s různými oblastmi a podmínkami růstu dřeva, barevné rozdíly nejsou důvodem k reklamaci.


Pokládka: Podkladní rošt ve spádu 2 -3 %v uvažovaném směru odvodnění pro odvod dešťové vody, postavte na zhutněné štěrkové lože nebo betonový podklad, ve složení: geotextilie, kamenivo frakce 15 -20 mm vrstva 20 cm, frakce 5 -10 mm 10 cm vrstva, igelit proti prorůstání plevele apod. Kraj lože je vhodné zpevnit proti opadávání a vysypávání kameniva ¬například jílovým nebo betonovým náspem, pro „vynesení“ terasy, nebo kde jsou velké nerovnosti, použijte rektifikační terče. Nosné hranoly musejí být upevněny do podloží tak, aby zajišťovaly pevný základ, nosné hranoly by měly být ze stejného typu dřeva jako viditelná prkna, podkladní rošt musí mít rozestup jednotlivých hranolů maximálně 50 cm v případě terasových prken tloušťky 25 mm, u 20 mm tloušťky doporučujeme 40 cm. Rozestup mezi terasovými prkny při montáži udržujte 3 – 5 mm, v závislosti na dřevině. Používejte pouze spojovací materiál z nerezové oceli, doporučujeme otvor pro vrut předvrtat a zahloubit „zahlubovákem“ proti možným otřepům kolem hlavičky vrut. Zdržte se po instalaci terasy práci s „flexou“ v blízkosti terasy, nebo dopadu kovových jisker na terasu, poškození je nevratné. Před zahájením pokládky prken věnujte prosím pozornost směru vláken a mírných barevných odchylek.
Uložení na rostlou zeminu: V případě potřeby použijte stabilizovanou a zpevněnou vrstvu písku nebo štěrku, betonové dlaždice pokládejte s odstupem 50 cm, aby byla zajištěna dostatečná podpora a uchycení nosných trámů, zkontrolujte výšku a sklon, překryjte zemní textilií a upevněte nosné hranoly do betonových dlaždic.


Skladování: Terasová prkna skladujte nejlépe v dobře větraném a zastřešeném prostoru, mimo dosah přímého slunečného světla, pevně zapáskované. Desky nesmí ležet volně vzhledem k přirozené tendenci dřeva ohýbat se.


Objednávka správného množství: Pro montáž v náhodné posloupnosti navyšte celkové množství o 5 -10 % z prken potřebných k pokrytí dané plochy; Pro montáž pod úhlem 45° s rohy nebo nepravidelnými spoji navyšte celkové množství o 15 -20 % z prken potřebných k pokrytí dané plochy.
Merbau: Před montáží terasy z dřeviny Merbau, doporučujeme nejprve 2 – 3 dny prkna kropit vodou, pro uvolnění pigmentu.


Údržba: Pro zamezení výskytu třísek doporučujeme prkna po dokončení montáže namočit vodou (nebo počkat do prvního deště) a po vyschnutí je přebrousit smirkovým papírem. Tím dojde k odlomení vyčnívajících hlaviček třísek. V důsledku přirozené oxidace způsobené ultrafialovým světlem dochází k zešednutí prken (zejména kolem bazénů).


Pravidelná údržba: Znečištění a odolné skvrny lze odstranit buď vodou a Osmo Wisch-Fixem nebo Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem.
Běžné opotřebení povrchu dřeva – s úpravou povrchu olejem (např. malými kamínky) musí být okamžitě důkladně očištěno a provedena nová úprava olejem. To lze zcela jednoduše provést i na částech podlahy – tzv. lokální ošetření poškozených míst. Není nutné žádné obrušování povrchu.


Oživení povrchu: Pro udržení stále dokonalého vzhledu Vašeho dřeva doporučujeme 2 x ročně na jaře a na podzim celý povrch důkladně očistit kartáčem a velkým množstvím vody do které přidáme připravek OSMO Wisch Fix a po důkladném uschnutí provést úpravu povrchu terasy jedním z našich speciálních olejů na dřevo. Při velmi silném znečištění použijte nejdříve OSMO voskovou údržbu a čistící prostředek.
Úplného proschnutí povrchu se dosáhne po 10 - 14 dnech. Zároveň s údržbou terasových prken na ploše musí docházet k pravidelné údržbě čelních řezných hran též olejováním.
Při silném zešednutí povrchu je vhodné před úpravou povrchu speciálními oleji na dřevo použít Osmo odšeďovač.